برای دریافت جدید ترین آموزش ها و اخبار به کانال تلگرامی ما بپیوندید

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
  • Fake luck
  • :46:
    46
    46
  • :ot0837h0nn8zfqu8ult
    Ot0837h0nn8zfqu8ult
    Ot0837h0nn8zfqu8ult
  • :54497 (1):
    54497 (1)
    54497 (1)
  • :(6):
    (6)
    (6)
  • :heart:
    Heart
    Heart
  • :561617_to_pick_ones
    561617 To Pick Ones Nos
    561617 To Pick Ones Nos
  • :19:
    19
    19
  • :thumbsupsmileyanim:
    Thumbsupsmileyanim
    Thumbsupsmileyanim
  • :47:
    47
    47
  • :sarma:
    Sarma
    Sarma
  • :54497 (2):
    54497 (2)
    54497 (2)
  • :(7):
    (7)
    (7)
  • :hmmsmiley02:
    Hmmsmiley02
    Hmmsmiley02
  • :cowboysmile:
    Cowboysmile
    Cowboysmile
  • :20:
    20
    20
  • :tonguesmiley:
    Tonguesmiley
    Tonguesmiley
  • :62izy85:
    62izy85
    62izy85
  • :stretcher:
    Stretcher
    Stretcher
  • :54497 (3):
    54497 (3)
    54497 (3)
  • :(8):
    (8)
    (8)
  • :laughingsmiley:
    Laughingsmiley
    Laughingsmiley
  • :empathy:
    Empathy
    Empathy
  • :22:
    22
    22
  • :wacsmiley:
    Wacsmiley
    Wacsmiley
  • :102:
    102
    102
  • :watermelonsmiley:
    Watermelonsmiley
    Watermelonsmiley
  • :54497 (4):
    54497 (4)
    54497 (4)
  • :(9):
    (9)
    (9)
  • :mellowsmiley:
    Mellowsmiley
    Mellowsmiley
  • :grlim:
    Grlim
    Grlim
  • :24:
    24
    24
  • :weirdsmiley:
    Weirdsmiley
    Weirdsmiley
  • :290 (2) - Copy:
    290 (2)   Copy
    290 (2) Copy
  • :0114_nono:
    0114 Nono
    0114 Nono
  • :54497 (5):
    54497 (5)
    54497 (5)
  • :(76):
    (76)
    (76)
  • :offtopic:
    Offtopic
    Offtopic
  • :icon_wink:
    Icon Wink
    Icon Wink
  • :29:
    29
    29
  • :whistle:
    Whistle
    Whistle
  • :292 - Copy:
    292   Copy
    292 Copy
  • :a050:
    A050
    A050
  • :54497 (6):
    54497 (6)
    54497 (6)
  • :-2-12-:
    2 12
    2 12
  • :ohno-smiley02:
    Ohno Smiley02
    Ohno Smiley02
  • :Just_Cuz_06:
    Just Cuz 06
    Just Cuz 06
  • :32:
    32
    32
  • :winksmiley02:
    Winksmiley02
    Winksmiley02
  • :592 - Copy:
    592   Copy
    592 Copy
  • :biggrinsmiley:
    Biggrinsmiley
    Biggrinsmiley
  • :54497 (7):
    54497 (7)
    54497 (7)
  • :-2-33-:
    2 33
    2 33
  • :ph34r-smiley:
    Ph34r Smiley
    Ph34r Smiley
  • :Laie_7:
    Laie 7
    Laie 7
  • :33:
    33
    33
  • :wubsmiley:
    Wubsmiley
    Wubsmiley
  • :747:
    747
    747
  • :(1):
    (1)
    (1)
  • :blinksmiley:
    Blinksmiley
    Blinksmiley
  • :54497 (8):
    54497 (8)
    54497 (8)
  • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
    1dco2x0p1lilzhfpg1tq
    1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  • :rolleyessmileyanim:
    Rolleyessmileyanim
    Rolleyessmileyanim
  • :loudlaff:
    Loudlaff
    Loudlaff
  • :36:
    36
    36
  • :yeah:
    Yeah
    Yeah
  • :2542_gholi_bye_bye:
    2542 Gholi Bye Bye
    2542 Gholi Bye Bye
  • :(2):
    (2)
    (2)
  • :blushsmiley:
    Blushsmiley
    Blushsmiley
  • :165821_Laie_91A:
    165821 Laie 91A
    165821 Laie 91A
  • :3ztzsjm:
    3ztzsjm
    3ztzsjm
  • :sadsmiley:
    Sadsmiley
    Sadsmiley
  • :37 (2):
    37 (2)
    37 (2)
  • :z:
    Z
    Z
  • :mad_majidonline:
    Mad Majidonline
    Mad Majidonline
  • :18672_bandari:
    18672 Bandari
    18672 Bandari
  • :(4):
    (4)
    (4)
  • :coolsmiley02:
    Coolsmiley02
    Coolsmiley02
  • :212320_viannen_51:
    212320 Viannen 51
    212320 Viannen 51
  • :4:
    4
    4
  • :smilingsmiley:
    Smilingsmiley
    Smilingsmiley
  • :41:
    41
    41
  • :matni-n (1):
    Matni N (1)
    Matni N (1)
  • :46162_gholi_chomagh
    46162 Gholi Chomagh
    46162 Gholi Chomagh
  • :(5):
    (5)
    (5)
  • :happysmiley:
    Happysmiley
    Happysmiley
  • :329118_24:
    329118 24
    329118 24
  • :5crc2ssv5isvrmnbikq
    5crc2ssv5isvrmnbikqa
    5crc2ssv5isvrmnbikqa
  • :thumbsdownsmileyani
    Thumbsdownsmileyanim
    Thumbsdownsmileyanim