من این کارهای گفته شده رو انجام دادم ولی مشکل برطرف نشد. اگر میشه آموزش بهتری برامون ارسال کنید.